PRAVNE INFORMACIJE

Uvjeti korištenja
Uvjeti podrške
Kvaliteta s pokrićem
Politika privatnosti

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA  poslovnog servisa PODRŠKA POSLOVANJU j.d.o.o iz Zagreba, Božidara Adžije 34, 10000 Zagreb

UVODNE ODREDBE
Ovim Uvjetima korištenja usluga poslovni servis PODRŠKA POSLOVANJU (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Podrška poslovanju j.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130039906, OIB: 25444746329, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža PODRŠKA POSLOVANJU j.d.o.o, a koje usluge su objavljene na web stranici www.podrskaposlovanju.com

i poznate/prezentirane kroz brand “PODRŠKA POSLOVANJU”, i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva Podrška poslovanju j.d.o.o. Zagreb kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredaba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, imati će se smatrati da pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

1. Pojmovi

(a) Uvjeti – uvjeti korištenja POSLOVNOG SERVISA PODRŠKA POSLOVANJU Usluga.

(b) Ugovor – ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

(c) Pružatelj – odnosi se na “PODRŠKA POSLOVANJU I PARTNERI” brand kao dio Podrška poslovanju j.d.o.o Božidara Adžije 34. Zagreb, Hrvatska, OIB: 25444746329.

(d) PODRŠKA POSLOVANJU – odnosi se na Pružatelja usluga;

(e) Stranica – odnosi se na Pružateljevu web stranicu na adresi www.podrskaposlovanju.com;

(f) Usluga – obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;

(g) Partneri – svi oni uključeni (treće strane) u pružanju usluga Korisniku;

(h) Korisnik – svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača;

(i) Sadržaj – bilo koji materijal, podaci te informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge

(j) Pravila – podrazumijeva pravila prihvatljivosti korištenja Usluga

(k) Cjenik – važeći cjenik usluga Pružatelja, koje Pružatelj i Partneri izvode za Korisnika, a putem kojeg Korisnik potvrđuje i prihvaća sklapanjem ugovora i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja.

(l) Vlasnik – vlasnikom Usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je prvotno naručena usluga od Pružatelja, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, imati će se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je usluga naručena, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena na rad sa računima;

(m) Narudžba – pisani zahtjev za zakup Usluge od strane Korisnika, kreiran putem Stranica Pružatelja ili od strane korisničke podrške.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa

Podrška poslovanju pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Podrške poslovanju i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujuće.

Kupnjom i / ili korištenjem Usluga Podrške poslovanju, Korisnik je suglasan sa Uvjetima korištenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, smatrati će se da je, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potpisivanjem Ugovora i plaćanjem, Usluga aktivirana. Na ugovor se primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizička osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor se sklapa između Podrške poslovanju (Pružatelja Usluga) te Vlasnika Usluge, odnosno osobe koja je naručila Uslugu. Na zahtjev Pružatelja usluge, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Podrška poslovanju zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti učinjeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te Podrška poslovanju Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga

Korisnik može izvršiti narudžbu koristeći Stranicu Pružatelja ili može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručene Usluge, koje će biti aktivirane po primitku uplate. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka.

Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.

Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti točan datum isteka podnošenjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Podrške poslovanju.

Usluga završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.

U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Usluga će biti deaktivirana.

Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,

b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,

c) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,

d) Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje;

e) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom ili na osnovu vlastite procjene.

4. Korisnikov sadržaj

Pružatelj neće sustavno pratiti Korisnika. Korisnik je sam dužan paziti da je njegovo korištenje Usluge u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja.

Pružatelj ima pravo na korektivne mjere kao što su isključenje ili obustava svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slučaju kršenja Pravila.

U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga.

Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Podrška poslovanju neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.

Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.

Pružatelj Usluga  se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

5. Pravila prihvatljivosti korištenja

Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje Podrška poslovanju Usluga.

U nastavku prikazuje djelomičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme korištenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisnikove Usluge bez prethodne obavijesti. Usluge nije dozvoljeno koristiti prema:

(a) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili povjerljive podatke, uključujući, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani.

(B) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja je po Pružateljevom mišljenju pornografskih sadržaj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Podrške poslovanju.

(d) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja potiče terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;

(e) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hackiranje ili provaljivanje u udaljene sustave, te koja se može koristitii kao otvoreni HTTP proxy;

(f) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici  koja se može koristiti ili se koristi za “phishing” napad (krađa podataka);

(g) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koj sadrži piratski softver, malware, softver za phreaking, hacking, razbijanje passworda, DDOS controlere, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.

(h) Neželjenoj ili bulk elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje Poslužiteljevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Poslužiteljeve infrastrukture. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

5.1. Uklanjanje sadržaja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje objavi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih oblika komunikacije.

Podrška poslovanju ne procjenjuje niti utvrđuje, niti je isti dužan procjenjivati niti utvrđivati, zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem svojih usluga. Podrška poslovanju se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.

U slučaju da treća strana ustanovi da je došlo do kršenja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pružatelj će treću stranu uputiti na Korisnika. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograničenja usmjerenih na zaštitu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja

6.1. Obveza održavanja točnosti podataka za kontakt

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.

6.2. Obveza pravodobnog plaćanja

U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

6.3. Obveza održavanja tajnosti podataka

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka

Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

6.5. Pristup korisničkoj podršci

Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje određenih Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl. Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava e-maila ili drugim oblicima komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pružatelja.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, te u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

6.6. Vlasništvo nad Uslugom

Vlasnikom Usluga smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno zakupljena usluga.

Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu kao Korisnika Usluga isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili drugim potpisanim zahtjevom.

Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili drugim potpisanim zahtjevom.

Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, autorskih prava i slično dužan je riješiti sam vlasnik Usluge.

  1. Partnerska odgovornost za korisnike

Partneri su odgovorni za podršku svojim korisnicima, koji prema Pružatelju nastupaju kao treće strane. Pružatelj ne pruža tehničku podršku trećim stranama, odnosno korisnicima. Svi zahtjevi za podršku moraju biti podneseni od strane partnera u ime i za račun njihovih korisnika zbog sigurnosnih razloga.

Partneri su također odgovorni za sav sadržaj i aktivnosti pod njihovim korisničkim računom. Pružatelj će smatrati odgovornim Partnera za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja krši zakone ili Pravila prihvatljivosti korištenja.

  1. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene Usluga definirane su ugovorom, osim ako nije drugačije definirano. Korisnik sklapanjem ugovora s Pružateljem usluge potvrđuje da je upoznat sa važećim Cjenikom Pružatelja te da isti u cijelosti prihvaća. Pružatelj je ovlašten mijenjati Cjenik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima.

Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i ponudu produženja Usluge.

Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom.

Pružatelj zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmjenom cijene ili tehničkih karakteristika Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama navedenim u sklopljenom Ugovoru.

Pružatelj prihvaća sljedeće načine plaćanja:

Uplata na žiro račun Pružatelja,
Internetsko plaćanje kreditnom karticom Visa, MasterCard, American Express, Diners putem web stranica Pružatelja ili Korisničkih stranica.

Devizne uplate iz inozemstva
VAŽNO: Kod deviznih uplata korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internetsko plaćanje, bankarske naknade, i sl.).

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Ukoliko Korisnik preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Pružatelja, višak iznosa odnosno vrijednost neispunjenog dijela Usluge evidentirat će se na Korisnikovom korisničkom računu kod Pružatelja kao korisnički kredit u korisničkim stranicama. Korisnik može korisnički kredit iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja ili tražiti povrat iznosa na svoj žiro-račun umanjen za troškove transakcije povrata. Pružatelj ne isplaćuje kamatu na korisnički kredit.

Fakture (račune) pružatelj izdaje u fizičkom ili elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga Korisnik je suglasan sa ispostavljanjem računa u tom obliku kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost računom u elektroničkom obliku, ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

9. Reklamacije

Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.

U slučaju zlouporabe kršenja Pravila korištenja, Pružatelj zadržava pravo trenutnog uskraćivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih objašnjenja i bez povrata uplaćenih sredstava.

Pružatelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pružatelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naručio uslugu, a Pružatelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pružatelj nije dužan napraviti povrat uplaćenih sredstava.

Korisnik ima pravo na reklamaciju uz određene uvjete i rokove definirane Ugovorom.

10. Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Ugovora

U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili drugim potpisanim zahtjevom.Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja.

Pružatelj će trajno onemogućiti korištenje Usluge, ako ne dođe do njezina produženja. Trajno isključenje Usluge predstavlja i prestanak ovog Ugovora. U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

11. Odricanje od odgovornosti

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovornost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja

12. Politika privatnosti

Pružatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.

13. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.- nije ispravan broj NN) Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

na adresu Pružatelja, Božidara Adžije 34, HR-10 000 Zagreb

na e-mail adresu info@podrskaposlovanju.com

te u drugim poslovnim prostorijama Pružatelja, u kojem slučaju će Pružatelj bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

14. Sporovi

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu odnosno Općinski sud u Zagrebu, ovisno o prirodi spora.

15. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja.

Podrška poslovanju zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.

U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta isključivo u korist Korisnika, primijenit će se na postojeće Korisnike danom objave tih izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik može otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat će se da je Korisnik suglasan s izmjenama.